Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU, EHP a Švýcarska
Tato stránka je určena zejména státním příslušníkům členských států Evropské unie (EU), včetně České republiky, Evropského hospodářského prostoru (EHP - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Švýcarska, kteří chtějí vykonávat v České republice regulované povolání nebo činnost a svoji kvalifikaci získali v některém z výše uvedených států mimo Českou republiku.
Uznávání odborných kvalifikací za účelem výkonu regulovaného povolání nebo činnosti je upraveno zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně kterých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), kterým byly implementovány do českého právního řádu směrnice: 89/48/EHS o obecné úpravě pro uznávání vysokoškolských diplomů udělených po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělání; Směrnice Rady 92/51/EHS o druhém obecném systému uznávání odborného vzdělávání, která doplňuje směrnici 89/48/EHS; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES stanovující mechanismus pro uznávání kvalifikací ohledně odborných činností zahrnutých směrnicemi o liberalismu a o přechodných opatřeních a doplňující obecné systémy pro uznávání kvalifikací.
Regulovaným povoláním nebo činností se rozumí takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost...).
Určení, která povolání a činnosti budou regulované v jednotlivých členských státech, je v působnosti těchto států. Důsledkem toho každý členský stát reguluje jiný počet povolání a činností, má jiný rozsah této regulace a u každého povolání a činnosti se požadavky liší.