Oborové (sektorové) směrnice
Oborové směrnice byly vydány pro povolání lékař, zubní lékař, farmaceut, veterinární lékař, všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka a architekt. Směrnice se vztahují na činnost osob samostatně výdělečně činných nebo zaměstnanců. Společným rysem většiny těchto směrnic je harmonizace minimálního obsahu studia, která umožňuje prakticky automatické vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a dokladů o vzdělání.
Za oborové směrnice jsou odpovědné ty resorty, které regulují jednotlivá povolání tj.:
- za architekty
Ministerstvo pro místní rozvoj (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě);
- za lékaře, zubního lékaře, porodní asistentky, všeobecné zdravotní sestry, farmaceuta
Ministerstvo zdravotnictví (zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních)
- za veterinárního lékaře
Ministerstvo zemědělství (uznávacím orgánem je Komora veterinárních lékařů - zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů ČR).