Státní příslušník ČR chce vykonávat regulované povolání v členském státě EU (nebo ve státě EHP a Švýcarsku)
Státní příslušník České republiky, který chce vykonávat regulované povolání nebo činnost v jiném členském státě EU než je Česká republika (nebo v členském státě EHP) nebo ve Švýcarsku, by se měl obracet prostřednictvím kontaktních míst jednotlivých členských států EU na uznávací orgány v těchto státech.
Seznam kontaktních míst naleznete zde:
Kontaktní místa poskytují obecné informace o uznávání odborných kvalifikací, dále informace o regulovaných povoláních a činnostech v dané zemi a informace o uznávacích orgánech.
Především žadatel musí vědět, v jakém členském státě EU nebo EHP chce své povolání nebo činnost vykonávat. Tedy zodpovědět si otázky:
- v kterém členském státě chce pracovat a
- které povolání chce vykonávat
S pomocí kontaktního místa v dotčeném členském státě (nebo jím doporučeného úřadu) zjistí, zda je toto povolání v členském státě regulované.
Není-li regulované, je oprávněn toto povolání vykonávat, aniž by mu musela být uznána odborná kvalifikace. Zda bude toto povolání vykonávat, závisí pouze na ochotě potenciálního zaměstnavatele ho zaměstnat.
Je-li regulované, musí požádat o uznání své odborné kvalifikace. Při podávání žádosti o uznání odborné kvalifikace a při určení relevantního uznávacího orgánu pomůže kontaktní místo v dotčeném členském státě. Uznání odborné kvalifikace nezakládá právní nárok na zaměstnání. Opět záleží na ochotě potenciálního zaměstnavatele jej zaměstnat.
Pozn.:
Obecný systém vzájemného uznávání odborných kvalifikací platí pouze tehdy, je-li uchazeč plně kvalifikován vykonávat dotčené regulované povolání nebo činnost ve svém domovském státě nebo ve státě, odkud přichází nebo jestliže už tam toto povolání vykonával.