Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[94]
název regulované jednotky
Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných
typ regulované jednotky
živnost
anotace
Činnosti spojené s prováděním veřejných dražeb dobrovolných a nedobrovolných. Dražbou se rozumí veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby. Dále činnosti směřující k zabezpečení organizace dražby. Obsahem živnosti není provádění veřejných dražeb v oblasti cenných papírů.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
fax: +420 224 811 089
telefon: +420 224 851 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 až 8, § 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
ministr průmyslu a obchodu
požadované vzdělání
Pro provádění veřejných dražeb dobrovolných: 1) vysokoškolské vzdělání, nebo 2) vyšší odborné vzdělání, nebo 3) střední vzdělání, nebo 4) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 5) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona; Pro provádění veřejných dražen nedobrovolných: a) vysokoškolské vzdělání, nebo b) vyšší odborné vzdělání, nebo c) střední vzdělání, nebo d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona
požadovaná praxe
ad 1) 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti, ad 2) 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, ad 3) 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, ad 4) 9 let praxe v dražební nebo realitní činnosti; ad a) 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, ad b) 4 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, ad c) 6 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, ad d) 10 let praxe v dražební nebo realitní činnosti
bezúhonnost
ano; § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Ne (samotné prohlášení konkurzu není překážkou provozování živnosti). Překážka provozování živnosti vzniká podle § 8 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud byl na majetek fyzické či právnické osoby prohlášen konkurz, jen v případě prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že soud ukončil provozování podniku. Překážkou provozování živnosti je také (po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí) zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 8 odst. 2 živnostenského zákona).
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Částečně. Zkoumá se pouze, zda byl fyzické osobě vysloven správním nebo soudním orgánem zákaz činnosti v oboru nebo příbuzném oboru živnosti.
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano (§ 6 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách)
další požadavky
Vyjádření orgánu státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi. (Ministerstvo pro místní rozvoj).