Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[89]
název regulované jednotky
Řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Specialista/Dohlížející osoba v radiační ochraně. Řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 atomového zákona
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 31 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a dále zejména § 3 písm. c) a dále § 7 až 9, § 15, § 16, § 18 a § 19 vyhlášky č. 409/2016 Sb.
odvolací orgán
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
požadované vzdělání
Vysokoškolské vzdělání získané ve studijních programech v oblasti biologie a ekologie, elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie, informační technologie, kybernetika a technologie, matematika a statistika, stavebnictví, strojírenství a materiály, těžba a zpracování nerostných surovin, vědy o zemi, veterinární lékařství, veterinární hygiena, všeobecné lékařství a zubní lékařství nebo zemědělství pro řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, kterými jsou 1. provádění osobní dozimetrie, 2. stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, 3. stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu, nebo 4. měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření. Vysokoškolské vzdělání pro řízení vykonávání služby významné z hlediska radiační ochrany, kterou je monitorování 1. pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, 2. výpustí z pracoviště podle bodu 1, 3. okolí pracoviště podle bodu 1, 4. okolí úložiště radioaktivního odpadu po uzavření úložiště radioaktivního odpadu, 5. odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu, nebo 6. pro účely umísťování nebo výstavby jaderného zařízení. Střední vzdělání s maturitní zkouškou řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 atomového zákona, které nejsou uvedeny výše. Absolvování vzdělávacího kurzu v délce 20 hodin vyučovacího času, náplň odborné přípravy stanoví příloha č. 2 k vyhlášce č. 409/2016 Sb. Veškeré požadavky na kvalifikaci je třeba dokladovat.
požadovaná praxe
Pro řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 a 3 atomového zákona, vykonávání pracovních úkonů tvořících tuto činnost po dobu 1 roku 1. u držitele povolení, při jehož povolené činnosti je daná činnost zvláště důležitá z hlediska radiační ochrany prováděna, a 2. pod dohledem držitele oprávnění k vykonávání této nebo obdobné činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany. Pro řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 2, 5, 6 a 7 atomového zákona vykonávání pracovních úkonů tvořících jinou činnost v rámci expozičních situací po dobu 3 měsíců.
bezúhonnost
Bezúhonnost není třeba dokladovat.
zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost není třeba dokladovat.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl vyhlášen konkurz není třeba dokladovat.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Viz kolonku bezúhonnost.
finanční způsobilost
Finanční způsobilost není třeba dokladovat.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Toto pojištění není třeba k předmětné činnosti dokladovat.
další požadavky
Ne