Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[85]
název regulované jednotky
Řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 8 atomového zákona
typ regulované jednotky
samostatně výdělečná činnost
anotace
Specialista/Dohlížející osoba v radiační ochraně. Hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření řízením a vykonáváním zkoušek v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 31 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a dále zejména § 3 písm. b) a dále § 7 až 9, § 15, § 16, § 18 a § 19 vyhlášky č. 409/2016 Sb.
odvolací orgán
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
požadované vzdělání
Vysokoškolské vzdělání získané ve studijním programu v oboru radiologická fyzika nebo způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání radiologického fyzika pro řízení hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření používaného při lékařském ozáření, který je 1. mamografickým rentgenovým zařízením, 2. zařízením výpočetní tomografie, 3. rentgenovým zařízením vybaveným funkcí digitální subtrakční angiografie, nebo 4. používán v radioterapii. Vysokoškolské vzdělání pro řízení hodnocení vlastností významného zdroje ionizujícího záření používaného při lékařském ozáření, jiného než uvedeného výše. Absolvování vzdělávacího kurzu v délce 20 hodin vyučovacího času, náplň odborné přípravy stanoví příloha č. 2 k vyhlášce č. 409/2016 Sb. Veškeré požadavky na kvalifikaci je třeba dokladovat.
požadovaná praxe
Vykonávání pracovních úkonů tvořících tuto činnost po dobu 1 roku, 1. u držitele povolení, při jehož povolené činnosti je daná činnost zvláště důležitá z hlediska radiační ochrany prováděna, a 2. pod dohledem držitele oprávnění k vykonávání této nebo obdobné činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany.
bezúhonnost
Bezúhonnost není třeba dokladovat.
zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost je třeba dokladovat v případě prací, které mohou vykonávat pouze pracovníci kategorie A.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl vyhlášen konkurz není třeba dokladovat.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Viz kolonku bezúhonnost.
finanční způsobilost
Finanční způsobilost není třeba dokladovat.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Toto pojištění není třeba k předmětné činnosti dokladovat.
další požadavky
Ne