Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[82]
název regulované jednotky
Vykonávání soustavného dohledu na dodržováním požadavků radiační ochrany
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako 1. dohlížející osoba, nebo 2. osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 31 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a dále zejména § 3 písm. a) a dále § 7 až 9, § 15, § 16, § 18 a § 19 vyhlášky č. 409/2016 Sb.
odvolací orgán
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
požadované vzdělání
a) vysokoškolské vzdělání pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba na pracovišti při radiační činnosti s významným zdrojem ionizujícího záření, který je používán pro lékařské ozáření, b) vysokoškolské vzdělání pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba 1. na pracovišti III. kategorie, na kterém se neprovádí lékařské ozáření, 2. na pracovišti IV. kategorie, nebo 3. při vyřazování z provozu pracoviště podle bodu 1 nebo 2, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie, d) střední vzdělání s maturitní zkouškou pro vykonávání soustavného dohledu neuvedené výše. Absolvování vzdělávacího kurzu v délce 20 hodin vyučovacího času, náplň odborné přípravy stanoví příloha č. 2 k vyhlášce č. 409/2016 Sb. Veškeré požadavky na kvalifikaci je třeba dokladovat.
požadovaná praxe
Vykonávání pracovních úkonů tvořících tuto činnost po dobu 1 roku, 1. u držitele povolení, při jehož povolené činnosti je daná činnost zvláště důležitá z hlediska radiační ochrany prováděna, a 2. pod dohledem držitele oprávnění k vykonávání této nebo obdobné činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany. V případě soustavného dohledu vykonávaného na pracovišti, kde je používáno průmyslové stabilní měřidlo, postačuje vykonávání pracovních úkonů tvořících jinou činnost v rámci expozičních situací po dobu 3 měsíců.
bezúhonnost
Bezúhonnost není třeba dokladovat.
zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost je třeba dokladovat v případě prací, které mohou vykonávat pouze pracovníci kategorie A.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl vyhlášen konkurz není třeba dokladovat.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Viz kolonku bezúhonnost.
finanční způsobilost
Finanční způsobilost není třeba dokladovat.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Toto pojištění není třeba k předmětné činnosti dokladovat.
další požadavky
Ne