Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[746]
název regulované jednotky
Činnosti ve vnitrozemské plavbě § 27a písm. a) bod 1 zákona č. 114/1995 Sb.
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Oblast působnosti: vnitrostátní doprava. Výkon funkce člena posádky plavidla, výkon funkce vůdce plavidla, které pluje pomocí radaru, používá jako palivo zkapalněný zemní plyn nebo zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, nebo výkon činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, pokud jsou tyto funkce nebo činnost vykonávány na vojenském plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nebo plavidle provozovaném na této vodní cestě základní složkou integrovaného záchranného systému, obecní policií, plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 27a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
ne
požadovaná praxe
ano, dle § 24c nebo § 24h odst. 2 nebo § 24r zákona č. 114/1995 Sb.
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ano, pro člena posádky dle § 24k zákona č. 114/1995 Sb.; ne, pro odborníka na zkapalněný zemní plyn dle § 24q zákona č. 114/1995 Sb.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
dosažení věku pro jednotlivé funkce člena posádky plavidla dle § 24c nebo pro odborníka na zkapalněný zemní plyn dle §24q.; zkouška dle § 24c nebo § 24h odst. 1 nebo § 24q zákona č. 114/1995 Sb.