Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[743]
název regulované jednotky
Soudní tlumočník
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Výkonem tlumočnické činnosti se rozumí provádění tlumočnických úkonů před orgány veřejné moci nebo v souvislosti s právním jednáním ve formě notářského zápisu. Úkony a činnost, jejichž předmětem je přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jsou posuzovány jako tlumočnická činnost.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
fax:
telefon: + 420 221 997 212
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (§ 12)
odvolací orgán
Ministerstvo spravedlnosti
požadované vzdělání
Vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu, pokud je lze získat, jinak nejvyšší možné dosažitelné vzdělání. Dále absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický a překladatelský, nebylo-li předmětem vysokoškolského vzdělání studium jazyka, pro který daná osoba žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, nebo se jedná o osobu, jejímž mateřským jazykem je daný jazyk. Dále absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem právo a právní věda. Též získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti zaměřené na daný jazyk nebo absolvování kvalifikovaného akreditačního kurzu zaměřeného na daný jazyk, pokud je to nezbytné k výkonu tlumočnické činnosti s odbornou péčí.
požadovaná praxe
ano – 5 let aktivní tlumočnické nebo překladatelské praxe
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ano
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ano
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky