Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[739]
název regulované jednotky
Odborný znalec
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba, která je oprávněna zpracovávat odborné posudky a stanoviska pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem, odborné posudky a stanoviska a provádět zkoušky u vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 5c zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Český báňský úřad
požadované vzdělání
magisterský studijní program
požadovaná praxe
odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky
bezúhonnost
zdravotní způsobilost
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
finanční způsobilost
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
další požadavky