Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[723]
název regulované jednotky
Provádění registrované činnosti se zdrojem ionizujícího záření
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Používání zubního nebo veterinárního rentgenového zařízení, rentgenového kostního denzitometru, který je nejvýše jednoduchým zdrojem ionizujícího záření, nebo dovoz, vývoz nebo distribuce generátoru záření
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 10, § 12 až 15 a § 17 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a dále zejména vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.
odvolací orgán
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
požadované vzdělání
Registrace bude provedena za podmínky, že a) fyzická osoba je plně svéprávná, bezúhonná a odborně způsobilá, b) fyzické osoby, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby, jsou plně svéprávné, bezúhonné a alespoň jedna z nich je odborně způsobilá, c) právnická osoba a právnická osoba, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, je bezúhonná a d) fyzická osoba, která je zástupcem právnické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, je plně svéprávná a bezúhonná. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nebo dokladem o ukončeném středním vzdělání s výučním listem a praxí v oboru v délce nejméně 3 roky. Odbornou způsobilost je třeba v žádosti o provedení registrace dokladovat.
požadovaná praxe
3 roky praxe v oboru při ukončeném středním vzdělání s výučním listem. Délku praxe je třeba v žádosti o provedení registrace dokladovat.
bezúhonnost
Registrace bude provedena za podmínky, že a) fyzická osoba je plně svéprávná, bezúhonná a odborně způsobilá, b) fyzické osoby, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby, jsou plně svéprávné, bezúhonné a alespoň jedna z nich je odborně způsobilá, c) právnická osoba a právnická osoba, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, je bezúhonná a d) fyzická osoba, která je zástupcem právnické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, je plně svéprávná a bezúhonná. Bezúhonnost je třeba v žádosti o provedení registrace dokladovat.
zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost není třeba dokladovat.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl vyhlášen konkurz není třeba dokladovat.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Viz kolonku bezúhonnost.
finanční způsobilost
Finanční způsobilost není třeba dokladovat.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Toto pojištění není třeba k předmětné činnosti dokladovat.
další požadavky
Ne