Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[699]
název regulované jednotky
Pracovník v sociálních službách
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává: a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, b) základní výchovnou nepedagogickou činnost, c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby, d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
fax:
telefon: +420 221 921 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 116 odst. 1, 5 a 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Ministerstvo práce a sociálních věcí (ministr/yně)
požadované vzdělání
Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách je: a) základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, b) střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, c) základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, d) základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. U zákonem stanovených osob se absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje.
požadovaná praxe
Lze uznat, není podmínkou.
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne