Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[691]
název regulované jednotky
Poskytovatel služeb při odbavovacím procesu na veřejném letišti
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Tato osoba poskytuje služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 17
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 7 - 8
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, technických věd a technologií nebo práva
požadovaná praxe
praxe v řídící činnosti v oboru civilního letectví v délce odvozené od dosaženého vzdělání
bezúhonnost
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s provozováním letiště, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze provozování letiště a osobě žadatele o vydání povolení je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování letiště, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
finanční zajištění k poskytování odbavovacích služeb
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
sjednané pojištění odpovědnosti za škody z poskytování odbavovacích služeb se zaplaceným pojistným
další požadavky
trvalý pobyt v ČR, věk min. 18 let, svéprávnost, technické zařízení k poskytování odbavovacích služeb