Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[690]
název regulované jednotky
Provozovatel letiště
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Provozovatel letiště vykonává provozování letiště, čímž se rozumí činnosti, kterými se zajišťuje a) možnost pro přistávání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím související, b) ochrana a ošetřování letadel, c) uskutečňování leteckých činností, d) pořádek, bezpečnost, záchranná a hasičská služba na letišti, e) ochrana před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví, f) údržba a rozvoj letiště, podle podmínek stanovených pro provozování letiště.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, §§ 27-30
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, technických věd a technologií nebo práva
požadovaná praxe
min. 5 let odborné praxe v řídící činnosti v oboru civilního letectví
bezúhonnost
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s provozováním letiště, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze provozování letiště a osobě žadatele o vydání povolení je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování letiště, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
trvalý pobyt na území ČR, věk min. 18 let a svéprávnost