Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[689]
název regulované jednotky
Osoba oprávněná koordinovat opatření k zajištění bezpečného provozu tunelu nad 500 m
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Pověřená osoba vykonává tyto úkoly a funkce: 1. zajišťuje koordinaci opatření k zajištění bezpečného provozu tunelu se složkami integrovaného záchranného systému a podílí se na přípravě provozních plánů, 2. účastní se plánovaní, provádění a vyhodnocování činností v případech mimořádných událostí, 3. podílí se na vypracování bezpečnostní dokumentace a určení stavebních opatření, technického vybavení a podmínek provozování tunelů, 4. spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému při přípravě a organizaci cvičení prováděných v pravidelných nejvýše čtyřletých intervalech, 5. účastní se hodnocení každé významné mimořádné události.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 12a
nařízení vlády č. 264/2009 Sb., § 5
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou v oboru vzdělání skupiny 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie nebo skupiny 23 Strojírenství a strojírenská výroba
požadovaná praxe
praxe v oboru dopravních staveb v délce odvozené od dosaženého vzdělání
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne