Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[687]
název regulované jednotky
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací 1. provádí audit bezpečnosti pozemních komunikací a zpracovává zprávu o výsledku auditu, 2. provádí prohlídku vybraných pozemních komunikací a zpracovává zprávu o výsledcích prohlídky, 3. provádí bezpečnostní inspekce.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 18h, 18i, 18l zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
§ 38a až 38b vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s prováděním auditu bezpečnosti pozemních komunikací, školení prováděné osobou s akreditací udělenou Ministerstvem dopravy a zkouška odborné způsobilosti před komisí jmenovanou Ministerstvem dopravy
požadovaná praxe
praxe v oblasti bezpečnosti silničního provozu v délce odvozené od typu dosaženého vzdělání
bezúhonnost
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku
zdravotní způsobilost
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
finanční způsobilost
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
další požadavky