Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[685]
název regulované jednotky
Kontrolní technik provádějící technické prohlídky vozidel
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Kontrolní technik provádí pravidelné technické prohlídky a případně jiné technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, §§ 60 až 62
vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, § 30, příloha 18
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
ukončené střední vzdělání technického směru s maturitou nebo výučním listem, výuka v základním kurzu zajišťovaném Ministerstvem dopravy pověřenou právnickou osobou nebo technickou zkušebnou; zkouška odborné způsobilosti před komisí jmenovanou Ministerstvem dopravy
požadovaná praxe
praxe v autoopravárenství v délce odvozené od dosaženého vzdělání
bezúhonnost
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
věk min. 21 let, držitel řidičského oprávnění pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude ve stanici technické kontroly provádět