Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[675]
název regulované jednotky
Provádění zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášt nebezepčných látek a nebezpečných látek
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Oprávnění zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek podle § 39 vodního zákona.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
§ 6a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými látkami a o náležitostech havarijního plánu
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
vzdělání a praxe v rozsahu: 1. vysokoškolského vzdělání v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na vodní stavby, hydrogeologie nebo hydrochemie a minimálně jeden rok praxe v oboru, 2. středního vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví a minimálně tři roky praxe v oboru, nebo 3. středního vzdělání s výučním listem a minimálně šest let praxe v oboru strojírenství a strojírenská výroba nebo stavebnictví
požadovaná praxe
vzdělání a praxe v rozsahu: 1. vysokoškolského vzdělání v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na vodní stavby, hydrogeologie nebo hydrochemie a minimálně jeden rok praxe v oboru, 2. středního vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví a minimálně tři roky praxe v oboru, nebo 3. středního vzdělání s výučním listem a minimálně šest let praxe v oboru strojírenství a strojírenská výroba nebo stavebnictví
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
zdravotní způsobilost doložitelná pravidelnými lékařskými preventivními prohlídkami včetně oční prohlídky podle vykonávané práce a charakteru pracovního prostředí s četností minimálně jedenkrát za tři roky
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
znalosti právních předpisů a technických norem upravujících provoz, údržbu a zkoušení příslušného zařízení dle druhu jejich konstrukce a skladované závadné látky