Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[674]
název regulované jednotky
Zapsaný mediátor
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Zapsaným mediátorem je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů. Jedná se nestrannou třetí osobu bez vlastní rozhodovací pravomoci, která podporuje strany konfliktu při hledání vlastních řešení. Samotnou mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými a to tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Mediační dohodou je myšlena písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace, upravující práva a povinnosti zúčastněných stran. Za obsah mediační dohody jsou však odpovědné pouze strany konfliktu, nikoli zapsaný mediátor.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
fax:
telefon: +420 221 997 475
odvolací orgán
Ministerstvo spravedlnosti
požadované vzdělání
Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
Ano. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro a) úmyslný trestný čin, nebo b) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti mediátora.
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Odborná zkouška dle § 23 zákona.