Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[631]
název regulované jednotky
Osoba odborně způsobilá pro činnost chovatelského podniku prasat
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Tato osoba musí při své činnosti postupovat v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou ročně zveřejňovat jeho výsledky, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňující dálkový přístup. Vést chovný registr podle řádu chovného registru. Kontrolovat plnění ustanovení řádu chovného registru. Vydávat, ověřovat a kontrolovat doklad o původu. Zpracovávat a zveřejňovat plemenné hodnoty v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provádět hodnocení zvířat a vydávat o jeho výsledku doklady (§ 8 odst. 2). Poskytovat pověřené osobě informace o zvířatech potřebné ke shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 30 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
VŠ v magisterském nebo doktoském studijním programu v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny nebo biologických věd
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne