Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[630]
název regulované jednotky
Osoba odborně způsobilá pro činnost uznaného chovatelského sdružení
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Musí postupovat v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou ročně, zveřejňovat jeho výsledky, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vést plemennou knihu podle § 9 odst. 3 nebo podle § 10 odst. 2. Kontrolovat plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence. Vydávat, ověřovat a kontrolovat potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna. Evidovat a zveřejňovat dědičné vady a zvláštnosti, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup, zajišťovat hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat a vydávat o jeho výsledku doklady (§ 8 odst. 2 a § 11 odst. 4). Poskytovat pověřené osobě informace.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 30 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
VŠ v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny nebo biologických věd
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne