Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[626]
název regulované jednotky
Zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Odborně způsobilá osoba, jejímž úkolem je především napomáhat zaměstnavateli při vyhledávání rizik, zjišťování jejich zdrojů a příčin, hodnotit rizika, navrhovat opatření k jejich odstranění. Radí zaměstnavateli a ostatním vedoucím pracovníkům při projekci, výstavbě a provozu podnikových zařízení, výběru stojů, zařízení, materiálů a látek, vypracování pracovních postupů, výběru ochranných prostředků a pracovních pomůcek z hlediska zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Ověřuje zásady bezpečnosti práce a úrazové prevence, organizuje po odborně metodické stránce pravidelnou kontrolu jednotlivých pracovišť, informuje zaměstnavatele a vedoucí pracovníky o zjištěných nedostatcích a předkládá návrhy opatření na jejich odstranění.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
fax:
telefon: +420 221 921 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
odvolací orgán
ministr práce a sociálních věcí na základě jím ustavené zvláštní komise
požadované vzdělání
Alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
požadovaná praxe
- v délce alespoň 3 let, - v délce 2 let při vyšším odborném vzdělání, - v délce 1 roku při vysokoškolském vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP. Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém bude fyzická osoba zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti BOZP.
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Osvědčení o odborné způsobilosti