Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[625]
název regulované jednotky
Koordinátor BOZP na staveništi
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Odborně proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník, jehož úkolem je koordinovat opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby.Náplni práce této odborně způsobilé osoby je problematika souběžné a následné bezpečné práce více zhotovitelů na stavbě z hlediska plánovacího, organizačního a prováděcího a vedení příslušné dokumentace.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
fax:
telefon: +420 221 921 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
odvolací orgán
ministr práce a sociálních věcí na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise
požadované vzdělání
alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
požadovaná praxe
- v délce alespoň 3 let, - v délce 2 let při vyšším odborném vzdělání, - v délce 1 roku při vysokoškolském vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP. Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém bude fyzická osoba zajišťovat úkoly koordinátora BOZP na staveništi nebo činnost v oblasti BOZP.
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Osvědčení o odborné způsobilosti