Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[621]
název regulované jednotky
Hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Autorizovaná osoba je oprávněna provádět hodnocení zamýšlených závažných zásahů na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve smyslu § 67 tohoto zákona
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání získané v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti přírodních věd, zemědělství a lesnictví se zaměřením na odbornou biologii, ekologii, aplikovanou ekologii, ochranu přírody, ochranářskou biologii nebo ochranu životního prostředí
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
Za bezúhonného se pro účely považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s autorizovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl odsouzen. Bezúhonnost se prokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce. Při posuzování bezúhonnosti státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu.
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne