Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[620]
název regulované jednotky
Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Autorizovaná osoba může provádět posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání získané v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti přírodních věd se zaměřením na odbornou biologii, ekologii, aplikovanou ekologii, ochranu přírody, ochranářskou biologii nebo ochranu životního prostředí; vykonání zkoušky odborné způsobilosti
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
Za bezúhonného se pro účely zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s autorizovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl odsouzen. Bezúhonnost se prokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce. Při posuzování bezúhonnosti státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu.
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne