Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[610]
název regulované jednotky
Jiný odborný pracovník (JOP), JOP-psycholog, JOP-logoped, JOP-oftalmoped, JOP-sociální pracovník, JOP-pracovní terapeut, psycholog ve školství a pedagogicko-psychologických poradnách
Školní psycholog (Jiný odborný pracovník - psychologie)
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
povolání a činnosti
anotace
Výkonem povolání jiného odborného pracovníka se rozumí provádění činností, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče. Činnosti, které jsou součástí výkonu zdravotní péče, vykonává jiný odborný pracovník pouze pod odborným dohledem nebo přímým vedením v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a jako zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb.
Psycholog, který pracuje ve školství a pedagogicko-psychologických poradnách.
směrnice EU
2005/36/ES
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 00 Praha 1
fax:
telefon: 234 811 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 43 zákona č. 96/2004 Sb., (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
§ 43 zákona č. 96/2004 Sb., (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
§ 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
odvolací orgán
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v případech psychologa ve školství a pedagogicko-psychologických poradnách
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v případech psychologa ve školství a pedagogicko-psychologických poradnách
požadované vzdělání
Odborná způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka se získává absolvováním a) akreditovaného magisterského studijního oboru 1. s jednooborovým studiem psychologie, pokud bylo zahájeno nejpozději ve školním roce 2007/2008 (psycholog), 2. speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie (logoped), pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019, 3. speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie (oftalmoped), 4. matematicko-fyzikálního zaměření, 5. přírodovědného zaměření, to je biologického, fyzikálního nebo chemického zaměření, včetně veterinárního lékařství a farmacie, 6. elektrotechnického zaměření, nebo 7. sociálního zaměření (sociální pracovník), 8. pedagogického zaměření, b) akreditovaného bakalářského studijního oboru 1. matematicko-fyzikálního zaměření, 2. přírodovědného zaměření, to je biologického, fyzikálního nebo chemického zaměření, 3. elektrotechnického zaměření, nebo 4. sociálního zaměření (sociální pracovník), 5. pedagogického zaměření, c) vyšší odborné školy ve studijním oboru 1. přírodovědného zaměření, to je biologického nebo chemického zaměření, 2. elektrotechnického zaměření, nebo 3. sociálního zaměření (sociální pracovník), d) střední odborné školy ve studijním oboru 1. biologického, fyzikálního nebo chemického zaměření, 2. elektrotechnického zaměření, nebo 3. sociálního zaměření, 4. pedagogického zaměření, nebo e) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru pracovní terapie po získání středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou (pracovní terapeut).
magisterský program v oboru Psychologie
požadovaná praxe
ne
ne
bezúhonnost
ano
ano
zdravotní způsobilost
ano
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
ne
finanční způsobilost
ne
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
ne
další požadavky
ne