Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[604]
název regulované jednotky
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Za výkon povolání odborného pracovníka ochrany a podpory veřejného zdraví se považuje činnost související s výkonem státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví podle zvláštních právních předpisů. Za výkon povolání se nepovažuje výkon státního zdravotního dozoru. Dále odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem plní úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany a podpory veřejného zdraví.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 28 zákona č. 96/2004 Sb., (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
odvolací orgán
Ministerstvo zdravotnictví
požadované vzdělání
Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví se získává absolvováním a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, nebo b) akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného, sociálního, pedagogického nebo matematicko-fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu v ochraně a podpoře veřejného zdraví.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Do doby získání specializované způsobilosti odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pracuje u poskytovatele zdravotních služeb pod odborným dohledem.