Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[573]
název regulované jednotky
Patentový zástupce zahraniční usazený
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Je technicky i právně erudovaný odborník s nejméně tříletou praxí v oboru průmyslového (duševního) vlastnictví, který složil odbornou zkoušku u Úřadu průmyslového vlastnictví a složil také zákonný slib do rukou předsedy Komory, jímž se zavázal na svou občanskou čest a svědomí zachovávat Ústavu ČR a zákony, svědomitě plnit své povinnosti, zejména vůči klientům, a zachovávat mlčenlivost. Je zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora a má od Komory osvědčení pro výkon činnosti.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Komora patentových zástupců České republiky
Gorkého 12, Brno, 602 00
fax:
telefon: +420 541 248 246
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 4 odst. 3, § 27, § 33 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
odvolací orgán
Soud (žaloba dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)
požadované vzdělání
vysokoškolské, nejméně třetího stupně (§ 4 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace)
požadovaná praxe
odborná, získaná soustavným a pravidelným výkonem činnosti v oblasti průmyslových práv v délce trvání alespoň 3 roky
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ano
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ano
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
pro zastupování v ČR nejméně na částku 1 mil. Kč pro zastupování v EU nejméně na částku 3 až 4 miliony Kč
další požadavky
1) oprávnění, na jehož základě žadatel podniká v členském státě původu 2) speciální žádost o uznání (ke stažení na www.patzastupci.cz) 3) osvědčení o rozdílové zkoušce, pokud bude vyžadována