Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[57]
název regulované jednotky
Provoz jaderného zařízení
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Stavebník/Provozovatel jaderného zařízení. Provoz jaderného zařízení
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 9 odst. 1 písm. f), § 12 až 16 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a dále zejména: vyhláška č. 21/2017 Sb., o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení, a vyhláška č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení.
odvolací orgán
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
požadované vzdělání
Povolení bude vydáno za podmínky, že a) fyzická osoba je plně svéprávná, bezúhonná a odborně způsobilá, b) fyzické osoby, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby, jsou plně svéprávné, bezúhonné a alespoň jedna z nich je odborně způsobilá, c) právnická osoba a právnická osoba, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, je bezúhonná a d) fyzická osoba, která je zástupcem právnické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, je plně svéprávná a bezúhonná. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném ve studijních programech v oblasti technických věd, technologií nebo aplikace přírodních věd a praxí v oboru v délce nejméně 3 roky. Odbornou způsobilost je třeba v žádosti o vydání Povolení dokladovat.
požadovaná praxe
3 roky praxe v oboru. Délku praxe je třeba v žádosti o vydání Povolení dokladovat.
bezúhonnost
Povolení bude vydáno za podmínky, že a) fyzická osoba je plně svéprávná, bezúhonná a odborně způsobilá, b) fyzické osoby, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby, jsou plně svéprávné, bezúhonné a alespoň jedna z nich je odborně způsobilá, c) právnická osoba a právnická osoba, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, je bezúhonná a d) fyzická osoba, která je zástupcem právnické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, je plně svéprávná a bezúhonná. Bezúhonnost je třeba v žádosti o vydání Povolení dokladovat.
zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost není třeba dokladovat.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl vyhlášen konkurz není třeba dokladovat.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Viz kolonku bezúhonnost.
finanční způsobilost
Finanční způsobilost není třeba dokladovat.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Vyžaduje se uzavření pojištění občansko-právní odpovědnosti za jaderné škody ve smyslu § 32 až § 38 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění účinném po 1. 1. 2017.
další požadavky
Ne