Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[480]
název regulované jednotky
Zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Provádí terénní mapování a taxační měření v jednotlivých lesních majetcích, při kterých zjišťuje základní porostní charakteristiky (povinná část plánu) a další údaje požadované vlastníkem lesa. Na základě takto získaných údajů poté navrhne vhodnou prostorovou úpravu lesa (porostní mapu) a naplánuje hospodářská opatření a závazná ustanovení plánu (zejména těžební limity), jež jsou v souladu s hospodářskými záměry vlastníka a platnou legislativní úpravou. Návrh lesního hospodářského plánu je poté přezkoumán a schválen místně příslušným orgánem státní správy lesů a jeho závazná ustanovení se stávají pro majitele lesa závaznými po dobu platnosti plánu, obvykle 10 let.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 26 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání lesnického směru (lesní inženýrství)
požadovaná praxe
odborná praxe minimálně 10 let
bezúhonnost
požaduje se její potvrzení výpisem z Rejstříku trestů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, státní občanství ČR nebo občanství členského státu EU. U právnické osoby musí obecné podmínky pro udělení licence splňovat její odpovědný zástupce.