Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[456]
název regulované jednotky
Fyzická osoba provádějící revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu na dráhách
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Bezpečnost provozu určených technických zařízení závisí nejen na jejich konstrukci, provedení a obsluze, ale i na provádění pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek provozovaných zařízení. Cílem těchto revizí, prohlídek a zkoušek je zejména ověřování provozní způsobilosti určených technických zařízení a posouzením jejich stavu předcházet provozním haváriím. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení mohou provádět jen fyzické osoby, které mají platné osvědčení o odborné způsobilosti.Osvědčení o odborné způsobilosti vydává Drážní úřad.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Drážní úřad
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
fax: +420 9722 41835
telefon: +420 9722 41839; +420 602 149 919
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření.
požadovaná praxe
Praxe v oblasti projektování, konstrukce, výroby, montáže, provozování nebo oprav příslušného druhu určených technických zařízení v délce nejméně 5 let pro středoškolské vzdělání nebo 3 roky pro vysokoškolské vzdělání a odborná praxe v oblasti revizí, prohlídek a zkoušek příslušného druhu určených technických zařízení pod dohledem držitele platného osvědčení o odborné způsobilosti v délce nejméně 3 měsíce. (§ 14 vyhl. č. 16/2012 Sb.)
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ano, § 2 písm. b) bod 2 vyhl. č. 101/1995 Sb.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano, pouze pro prohlídky a zkoušky určených technických zařízení tlakových, cisteren cisternových vozů pro přepravu nebezpečných věcí (§14, odst. 6 vyhl. č. 16/2012 Sb. a odstavec 6.8.2.4.6 Řádu pro mezinárodní přepravu nebez
další požadavky
Zkouška dle § 14, odst. 2, písm. b) vyhl. č. 16/2012 Sb.; Doklad o elektrotechnické kvalifikaci podle § 14, odst. 5 vyhl. č. 16/2012 Sb.