Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[454]
název regulované jednotky
Osoba řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla. Průkaz k řízení drážního vozidla vydávají drážní správní úřady žadateli, který prokázel odbornou způsobilost zkouškou, dosáhl předepsaného věku a vzdělání, je spolehlivý k řízení drážního vozidla, prokázal svou zdravotní způsobilost a podrobil se předepsané výuce a výcviku.Podmínky zdravotní způsobilosti, věku a vzdělání,rozsah potřebných odborných znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek stanoví prováděcí předpis. Drážním správním úřadem pro lanové dráhy a vlečky je Drážní úřad, pro dráhy tramvajové, trolejbusové a speciální obce vykonávající přenesenou působnost.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Drážní úřad
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
fax: +420 9722 41835
telefon: +420 9722 41839; +420 602 149 919
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 45 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
Ukončené střední vzdělání s výučním listem strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření pro řízení drážních vozidel na dráze speciální, lanové a vlečce; ukončené základní vzdělání pro řízení drážních vozidel na dráze tramvajové a trolejbusové zakončené speciální odbornou zkouškou (§ 7 vyhl. č. 16/2012 Sb.).
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ano, § 46 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zdravotní způsobilost
ano, § 1 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 101/1995Sb.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Věk dle § 6 vyhl. č. 16/2012 Sb., Výuka výcvik podle § 9 vyhl. č. 16/2012 Sb. a zkouška z odborné způsobilosti podle § 11 vyhl. č. 16/2012 Sb.