Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[453]
název regulované jednotky
Provozovatel dráhy
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Provozovat dráhu může právnická nebo fyzická osoba na základě úředního povolení vydaného Drážním úřadem, je-li zapsána v obchodním rejstříku. Každá dráha může mít pouze jednoho provozovatele. Pro dráhy celostátní a regionální musí být provozovatel dráhy ještě držitelem osvědčení o bezpečnosti, toto osvědčení není potřeba pro provozovatele drah kategorie "vlečka". Žadatel o vydání úředního povolení musí splňovat zákonem stanovené způsobilosti v oblasti odborné, právní a finanční. Povinností držitele úředního povolení je mimo jiné zajištˇovat technickou a provozní provozuschopnost dráhy, aby nebylo ohroženo bezpečné provozování drážní dopravy.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Drážní úřad
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
fax: +420 9722 41835
telefon: +420 9722 41839; +420 602 149 919
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 11, § 12, § 14 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
Alespoň jeden člen statutárního orgánu musí být odborně způsobilý a musí mít úplné vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání.
požadovaná praxe
3 roky v případě vysokoškolského vzdělání 5 let v případě úplného středoškolského vzdělání
bezúhonnost
ano, § 13, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ano, § 14a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne