Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[427]
název regulované jednotky
Kapitán lodě pro námořní plavbu
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Kapitán je členem posádky námořní lodi, palubní důstojník ve velitelské úrovni. Řídí veškerý běžný provoz lodi, nautický i technický, otázky přejímky zboží k námořní dopravě a jeho bezpečného uložení na lodi, zásobování lodi provozními hmotami, potravinami a dalšími potřebami k bezpečnému provozu. Provádí potřebnou radiokomunikační činnost v systému GMDSS. Řídí činnosti posádky za havarijní situace s cílem zajistit bezpečnost lodi a osob na ní. Přímo řídí výkon navigační strážní služby palubními důstojníky. Přebírá nautické vedení lodi za plavby ve ztížených podmínkách, připlutí a odplutí z přístavů.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, § 28 a násl.
vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu, Příloha 7, část II.
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
pro kapitána pro lodě o hrubé prostornosti do 3000 RT ukončené vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru námořní navigace, nebo ukončený odborný kurz pro kapitány pořádaný námořní školou členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána; pro kapitána pro lodě o hrubé prostornosti 3000 RT a více je výše uvedený kurz povinný; zkouška odborné způsobilosti před komisí ustavenou Námořním úřadem, znalost českého jazyka
požadovaná praxe
praxe na lodi 12 nebo 24 měsíců ve funkci prvního palubního důstojníka v závislosti na hrubé prostornosti lodě
bezúhonnost
zdravotní způsobilost
osvědčení o zdravotní způsobilosti na základě lékařské prohlídky
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
finanční způsobilost
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
další požadavky
občanství ČR nebo jiného členského státu EU, předložení předepsaných průkazů a osvědčení