Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[421]
název regulované jednotky
Energetický specialista
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Zpracování energetického auditu a energetického posudku, zpracování průkazu,provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo provádění kontroly klimatizačních systémů.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
fax: +420 224 811 089
telefon: +420 224 851 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Vyhláška č. 118/2013, o energetických specialistech (v platném znění)
Pozn.: energetický specialista pak následně musí respektovat předpisy, v souladu s kterými by měl svou činnost vykonávat (vyhláška k průkazům, auditům a posudkům, kotlům a klimatizaci)
odvolací orgán
rozkladová komise MPO
požadované vzdělání
Ukončené vysokoškolské vzdělání technického nebo příslušného přírodovědného směru a 3 roky praxe v oboru nebo ukončené středoškolské vzdělání technického směru a 6 let praxe v oboru /pozn.: požadavky dle planého zákona, připravuje se novelizace zejm. v souvislosti s vypuštěním požadavku na vzdělání přírodovědného směru, definování praxe v oboru viz bod praxe.
požadovaná praxe
Praxe - odb. způsobilost je stanovena v § 10 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění: odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.
bezúhonnost
Bezúhonnost ve smyslu toho, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo jiný trestný čin související s předmětem činnosti auditora, prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů.
zdravotní způsobilost
žádné zvláštní požadavky
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
žádné zvláštní požadavky
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
pro zápis do seznamu auditorů nemá skutečnost předchozího správního či disciplinárního potrestání podle zákona význam
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
zákonem je stanovena povinnost pro en. auditora být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu
další požadavky
stanoveny v § 10 odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění