Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[400]
název regulované jednotky
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
typ regulované jednotky
živnost
anotace
Speciální ochranná desinfekce, dezinsekce, deratizace je odborná činnost, která spočívá v hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Pořádání odborných kurzů k získání znalostí k výkonu této činnosti.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
fax: +420 224 811 089
telefon: +420 224 851 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 až 8 a § 24 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
odvolací orgán
ministr průmyslu a obchodu
požadované vzdělání
(1) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci může vykonávat osoba, která a) dovršila věk 18 let, b) absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem37c), c) podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti, nebo d) získala profesní kvalifikaci pro činnost asanačního pracovníka. Pořádat kurzy k získání znalostí k výkonu této profese může osoba, která a) absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem37c), b) podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ano; § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Ne (samotné prohlášení konkurzu není překážkou provozování živnosti). Překážka provozování živnosti vzniká podle § 8 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud byl na majetek fyzické či právnické osoby prohlášen konkurz, jen v případě prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že soud ukončil provozování podniku. Překážkou provozování živnosti je také (po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí) zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 8 odst. 2 živnostenského zákona).
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Částečně. Zkoumá se pouze, zda byl fyzické osobě vysloven správním nebo soudním orgánem zákaz činnosti v oboru nebo příbuzném oboru živnosti.
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne