Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[390]
název regulované jednotky
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
typ regulované jednotky
živnost
anotace
Řízení a obsluha technologických procesů za účelem zpracování ropy a výroby ropných produktů (paliv a maziv) s využitím velkokapacitních jednotek nebo jednotlivých částí technologických komplexů s prvky běžné automatizace, měření a regulace, včetně kontroly technologického režimu výroby. Ovládání procesů chemicko-fyzikálních přeměn ve všech skupenstvích ručním nebo mechanickým ovládáním prvků řízení. Obsluha čerpacích zařízení s potrubními rozvody, skladovací a manipulační práce. Používání chemických činidel a sloučenin pro zušlechťování polotovarů a výrobků. Shromažďování, zpracování a přenos informací o průběhu výroby i o změnách chemických a fyzikálně-chemických vlastností meziproduktů a hotových výrobků při realizaci technologických úkolů a integrované řízení výrobního procesu. Výroba biopaliv mícháním směsí komponentů uhlovodíkového a neuhlovodíkového (rostlinného) původu (například směsné nafty). Výroba mazacích olejů a plastických maziv. Výroba kapalných uhlovodíkových paliv ze surovin neropného původu. Přepracování odpadních uhlovodíkových produktů (například použitých a odpadních minerálních olejů) na kapalná paliva (topné oleje) a znovupoužitelné mazací oleje (motorové a převodové). Distribuce pohonných hmot, kterou se rozumí jejich prodej, s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice a prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
fax: +420 224 811 089
telefon: +420 224 851 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 až 8 a § 24 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
ministr průmyslu a obchodu
požadované vzdělání
pro výrobu a zpracování paliv a maziv: 1) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo 2) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo 3) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo 4) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo 5) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 4 roky praxe v oboru, nebo 6) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona; pro distribuci pohonných hmot: 1) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo 2) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oboru, nebo 3) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo 4) střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru, nebo 5) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 4 roky praxe v oboru
požadovaná praxe
pro výrobu a zpracování paliv a maziv: ad 1) 1 rok praxe v oboru, ad 2) 3 roky praxe v oboru, ad 3) 3 roky praxe v oboru, ad 4) 4 roky praxe v oboru, ad 5) 4 roky praxe v oboru; pro distribuci pohonných hmot: ad 1) 1 rok praxe v oboru, ad 2) 2 roky praxe v oboru, ad 3) 3 roky praxe v oboru, ad 4) 4 roky praxe v oboru, ad 5) 4 roky praxe v oboru
bezúhonnost
ano; § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Ne (samotné prohlášení konkurzu není překážkou provozování živnosti). Překážka provozování živnosti vzniká podle § 8 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud byl na majetek fyzické či právnické osoby prohlášen konkurz, jen v případě prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že soud ukončil provozování podniku. Překážkou provozování živnosti je také (po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí) zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 8 odst. 2 živnostenského zákona).
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Částečně. Zkoumá se pouze, zda byl fyzické osobě vysloven správním nebo soudním orgánem zákaz činnosti v oboru nebo příbuzném oboru živnosti.
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Pro distribuci pohonných hmot vyjádření orgánu státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi (celní úřad).