Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[118]
název regulované jednotky
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
živnost
povolání a činnosti
anotace
Oblast působnosti: Hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem; hornictví; pracovník způsobilý k provádění revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení zdvihacích
Oblast působnosti: vstup do podnikání/živnost; Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, například zdvihadel a pojízdných zdvihadel o nosnosti nad 5 000 kg (například kladkostroje, kočky), jeřábů o nosnosti nad 5 000 kg, pohyblivých pracovních plošin s výškou zdvihu nad 3 m, stavebních výtahů s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m a regálových zakladačů se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.
Oblast působnosti: Obecná (kromě hornictví a vstupu do podnikání); Odborně způsobilá osoba, která provádí revize provozovaných zdvíhacích zařízení. Ověřuje technickou způsobilost jednotlivých technických zařízení, provádí zkoušky nebo rozbory podle stanovených podmínek, norem a bezpečnostních předpisů. Zpracovává zprávy o revizi příslušných technických zařízení a vystavuje úředně ověřené protokoly a osvědčení.
směrnice EU
2005/36/ES
2005/36/ES
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
fax: +420 224 811 089
telefon: +420 224 851 111
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
fax:
telefon: +420 221 921 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 12 odst.9 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb.
§ 6 až 8, § 21 až 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
§ 8 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
odvolací orgán
Český báňský úřad
ministr průmyslu a obchodu
ministr práce a sociálních věcí na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise
požadované vzdělání
třída I a II: úplné střední odborné technického směru nebo vysokoškolské technického směru
Ano; § 21 zákona č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, nebo 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o uznání odborné kvalifikace vydaný uznávacím orgánem podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 6) doklad o ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zák.č.179/2006 Sb.), nebo § 22 zákona č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání, 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.
Ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické či vyšší vzdělání v těchto směrech.
požadovaná praxe
třída I a II: úplné střední odborné technického směru – 3 roky, vysokoškolské technického směru – 2 roky
Ano; § 22 zákona č.455/1991 Sb.: ad 1) 1 rok praxe v oboru, ad 2) 1 rok praxe v oboru, ad 3) 1 rok praxe v oboru, ad 5) 1 rok praxe v oboru, nebo 6) vykonání šestileté praxe v oboru.
Nejméně pětiletá praxe v oboru zdvihacích zařízení, u vyššího vzdělání postačí dvouletá praxe.
bezúhonnost
ne
ano; § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ne
zdravotní způsobilost
ne
ne
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
Ne (samotné prohlášení konkurzu není překážkou provozování živnosti). Překážka provozování živnosti vzniká podle § 8 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud byl na majetek fyzické či právnické osoby prohlášen konkurz, jen v případě prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že soud ukončil provozování podniku. Překážkou provozování živnosti je také (po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí) zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 8 odst. 2 živnostenského zákona).
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
Částečně. Zkoumá se pouze, zda byl fyzické osobě vysloven správním nebo soudním orgánem zákaz činnosti v oboru nebo příbuzném oboru živnosti.
ne
finanční způsobilost
ne
ne
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
ne
ne
další požadavky
ne
ne
Osvědčení o odborné způsobilosti