Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[300]
název regulované jednotky
Provádění archeologických výzkumů
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Povolení k provádění archeologických výzkumů může na základě žádosti udělit fyzické osobě Ministerstvo kultury po dohodě s Akademií věd ČR, pokud má tato pro odborné provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady, a to podle ustanovení § 21 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“). Potřebnými předpoklady se rozumí odborná kvalifikace fyzické osoby žádající o udělení povolení a vybavení laboratorním zařízením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů a dočasné uložení movitých archeologických nálezů. Odborná kvalifikace se prokazuje splněním dosažené kvalifikace a 2 roky odborné praxe.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 , 118 00
fax: +420 224 318 155
telefon: + 420 220 399 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších předpisů)
odvolací orgán
ministr kultury
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magistrském studijníím programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii
požadovaná praxe
2 roky
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
vybavení laboratorním zařízením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání, dokumentací archeologických nálezů, dočasné uložení movitých archeologických nálezů