Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[299]
název regulované jednotky
Restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Restaurování mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vydaného Ministerstvem kultury. Restaurováním se ve smyslu ustanovení rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Povolení Ministerstva kultury (a v případě uchazečů také uznání jejich odborné kvalifikace) podléhá tedy restaurování kulturních památek, které jsou zároveň díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi – jedná se o kulturní památku, která je zároveň díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. A contrario popsanému režimu tedy nepodléhá obnova věcí, které jsou sice díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, ale nejsou zároveň kulturními památkami.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 , 118 00
fax: +420 224 318 155
telefon: + 420 220 399 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších předpisů), včetně příloh zákona č. 1-4.
odvolací orgán
ministr kultury
požadované vzdělání
Pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění - vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění se zaměřením na restaurování nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském programu v příslušném uměleckém oboru doplněné osvědčením o absolvování restaurátorského studia v rámci celoživotního vzdělávání, nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti umění se zaměřením na restaurování a 2 roky praxe. Pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi - vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru restaurování nebo vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v příslušném oboru a 5 let odborné praxe; pro specializace, pro něž středoškolské studium nebylo zřízeno, vyučení v příslušném oboru a 8 let praxe při restaurování věcí, které nejsou kulturními památkami.
požadovaná praxe
0 - 8 let podle stupně dosaženého vzdělání, zda- li se jedná o díla výtvarných umění a nebo uměleckořemeslné práce.
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Předložení dokumentace prokazující restaurování nejméně 3 věcí, které nejsou kulturními památkami, z nichž nejméně 1 nesmí být starší 2 let, a musí být provedeny v restaurátorské specializaci, v níž se žádá o povolení.