Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[298]
název regulované jednotky
Nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny zneužitelnými k porušování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Laboratorní pracovník/Specialista. Nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny zneužitelnými k porušování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 2 písm. 1) a § 6 až 16 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
vyhláška č. 474/2002 Sb.
odvolací orgán
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
požadované vzdělání
Je požadována odborná způsobilost podle § 9 zák. č. 281/2002 Sb. a § 3 vyhlášky č. 474/2002 Sb. pro fyzickou osobu a jejího odpovědného zástupce. Podle § 9 odst. 1 se odbornou způsobilostí rozumí praxe v oboru v délce nejméně 3 roky a řádně ukončené vysokoškolské vzdělání získané ve studijním programu v oblasti a) všeobecného lékařství nebo farmacie, b) veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny, c) chemie nebo biologie, ekologie a životního prostředí, d) učitelství se zaměřením na chemii nebo biologii, nebo e) zemědělství nebo potravinářství.
požadovaná praxe
3 roky, pro fyzickou osobu a odpovědného zástupce. Délku praxe je třeba dokladovat.
bezúhonnost
Podle § 8 zákona č. 281/2002 Sb. se vyžaduje výpis z rejstříku trestů ne strarší 3 měsíců: § 7 odst. 1 písm. b): osoby, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu právnické osoby dosáhly věku 21 let, jsou bezúhonné a způsobilé k právním úkonům; § 7 odst. 1 písm. c): zástupce provnické osoby, který je odpovědný za řádný výkon všech činností musí být odborně způsobilý, bezúhonný a způsobilý k právním úkonům, nesmí být členem dozorčí rady příp. jiného kontrolního orgánu této právnické osoby; funkci odpovědného zástupce může vykonávat vždy jen pro jednu právnickou osobu; § 7 odst. 1 písm. d): fyzická osoba, které má být povolení vydáno a její odpovědný zástupce jsou odborně způsobilí, bezúhonní a způsobilí k právním úkonům.
zdravotní způsobilost
Není třeba dokladovat.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Není třeba dokladovat.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
§ 7 odst. 1 písm. g) zákona: právnické nebo fyzické osobě nebylo zrušeno povolení podle § 12 odst. 4 písm. a) a b) zákona.
finanční způsobilost
Není třeba dokladovat.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Není třeba dokladovat.
další požadavky
Nakládání pouze pro mírové účely (§ 6 zákona), fyzická nebo právnická osoba má sídlo/pobyt na území členského státu EU (§ 7 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona; k žádosti o Povolení může SÚJB vyžadovat další doklady.