Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[297]
název regulované jednotky
Nakládání s vysoce nebezpečnými látkami zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Laboratorní pracovník/Specialista. Nakládání s vysoce nebezpečnými látkami zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 9 až 15 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.
odvolací orgán
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
požadované vzdělání
Licenci lze udělit právnické osobě, která ustanoví odpovědného zástupce, který musí mít vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání s maturitou v oboru chemie, musí dosáhnout 21 let věku a musí být způsobilý k právním úkonům.
požadovaná praxe
Není požadována.
bezúhonnost
Odpovědný zástupce právnické osoby musí být bezúhonný. Bezúhonnost je třeba v žádosti o udělení Licence dokladovat výpisem z rejstříku trestů ne starším než 6 měsíců.
zdravotní způsobilost
Není třeba dokladovat.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Není třeba dokladovat.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Viz kolonka bezúhonnost.
finanční způsobilost
Právnická osoba předloží k žádosti doklad o účetní závěrce ověřené auditorem, která není starší než 6 měsíců od podání žádosti.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Není třeba dokladovat.
další požadavky
Licence bude udělena jen v případě, pokud úhrnné množství vysoce nebezpečných látek na území ČR nepřesáhne jednu tunu. SÚJB neudělí Licenci žadateli, jemuž byla v uplynulých 10-ti letech odňata.