Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[286]
název regulované jednotky
Myslivecký hospodář
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Každý uživatel honitby má za povinnost pro honitbu navrhnout 1 osobu do funkce mysliveckého hospodáře. Myslivecký hospodář o hospodaření v honitbě samostatně nerozhoduje, ale spolu se zástupcem uživatele honitby podepisuje úkony týkající se mysliveckého hospodaření, jako jsou např. návrhy plánů mysliveckého hospodaření a statistický výkaz o stavu honitby. Mezi další činnosti mysliveckého hospodáře patří vypracování plánů mysliveckého hospodaření, zastupování uživatele honitby při jednáních týkajících se mysliveckého hospodaření, kontrola dokladů opravňujících k lovu zvěře, vedení společných lovů, navrhování opatření k řádnému hospodaření v honitbě a odpovědnost vůči uživateli honitby za toto hospodaření, vedení záznamů o hospodaření apod.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 35 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
vyhláška č. 244/2002 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
1) zkouška z myslivosti na VŠ, je-li myslivost vyučovacím předmětem; 2) SOŠ nebo VOŠ, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; 3) vyšší odborná myslivecká zkouška anebo zkouška pro myslivecké hospodáře; potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
požaduje se její potvrzení výpisem z Rejstříku trestů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
k uloženým pokutám za přestupky se nepřihlíží
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
je vyžadováno podle § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
další požadavky
starší 21 let; bydliště na území ČR; platný lovecký lístek; platný zbrojní průkaz skupiny c; způsobilost k právním úkonům