Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[285]
název regulované jednotky
Rybářský hospodář a jeho zástupce
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Rybářský hospodář je povinen vést evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku a evidenci o vydání povolenek v rybářském revíru a předkládat ji na vyžádání ke kontrole příslušnému rybářskému orgánu.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 vyhlášky č. 179/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství
§ 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
Vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo doklad o získání úplného středního odborného vzdělání ve studijním oboru rybářství nebo doklad o ukončení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie v němž součástí absolutoria je zkouška ze základu rybářství. Nebo předloží doklad o úspěšném vykonání zkoušek na rybářského hospodáře.
požadovaná praxe
není požadována
bezúhonnost
požaduje se její potvrzení výpisem z Rejstříku trestů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
starší 21 let; způsobilost k právním úkonům