Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[121]
název regulované jednotky
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
živnost
povolání a činnosti
anotace
Oblast působnosti: hornické oblasti. Pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který je způsobilý k provádění revizí elektrických zařízení.
Oblast působnosti: vstup do podnikání/živnost; Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických zařízení určených pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie (zejména elektráren, transformačních stanic, rozvoden, trakčního vedení, rozvodů elektrické energie, zařízení napájecích a spínacích stanic a pevných zařízení elektrické trakce), elektrické instalace (zejména provádění, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených soustav, sítí, obvodů a instalací) a zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (hromosvodů a zařízení na ochranu proti přepětí). Údržba veřejného osvětlení.
Oblast: obecná (kromě drah, lanovek, vleků, hornického průmyslu v případě vstupu do podnikání); Odborně způsobilá osoba, která provádí revize provozovaných elektrických zařízení. Ověřuje technickou způsobilost jednotlivých technických zařízení, provádí zkoušky nebo rozbory podle stanovených podmínek, norem a bezpečnostních předpisů. Zpracovává zprávy o revizi příslušných technických zařízení a vystavuje úředně ověřené protokoly a osvědčení.
směrnice EU
2005/36/ES
2005/36/ES
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
fax: +420 224 811 089
telefon: +420 224 851 111
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
fax:
telefon: +420 221 921 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 9 vyhlášky č. 123/2022 Sb.
§ 6 až 8, § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
§ 9 a přílohy 1, 2 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
odvolací orgán
Český báňský úřad
ministr průmyslu a obchodu
Ministr práce a sociálních věcí na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise
požadované vzdělání
SŠ s maturitou elektrotechnického směru
Ano; § 21 zákona č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, nebo 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o uznání odborné kvalifikace vydaný uznávacím orgánem podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 6) doklad o ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zák.č.179/2006 Sb.), nebo § 22 zákona č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání, 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.
a) činnost na el. zařízeních strojů, přístrojů a rozvaděčů - vyučení, střední odborné vzdělání, úplné střední odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání; b) činnost na el. zařízeních do 1000 V včetně hromosvodů - vyučení, střední odborné vzdělání, úplné střední odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání; c) činnost na el. zařízeních bez omezení napětí včetně hromosvodů - vyučení, střední odborné vzdělání, úplné střední odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání; d) hromosvody - vyučení, střední odborné vzdělání, úplné střední odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání
požadovaná praxe
5 roků
Ano; § 22 zákona č.455/1991 Sb.: ad 1) 1 rok praxe v oboru, ad 2) 1 rok praxe v oboru, ad 3) 1 rok praxe v oboru, ad 5) 1 rok praxe v oboru, nebo 6) vykonání šestileté praxe v oboru.
a) činnost na elektrických zařízeních strojů, přístrojů a rozvaděčů: vyučení a střední odborné vzdělání - nejméně 4 roky, úplné střední odborné vzdělání - nejméně 3 roky, vysokoškolské vzdělání - nejméně 2 roky; b) činnost na elektrických zařízeních do 1000 V včetně hromosvodů: vyučení a střední odborné vzdělání - nejméně 7 let, úplné střední odborné vzdělání - nejméně 5 let, vysokoškolské vzdělání - nejméně 3 roky; c) činnost na elektrických zařízeních bez omezení napětí včetně hromosvodů: vyučení a střední odborné vzdělání - nejméně 8 let, úplné střední odborné vzdělání - nejméně 6 let, vysokoškolské vzdělání - nejméně 4 roky; d) hromosvody: vyučení a střední odborné vzdělání - nejméně 3 roky, úplné střední odborné vzdělání a vysokoškolské vzdělání - nejméně 1 rok
bezúhonnost
ne
ano; § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ne
zdravotní způsobilost
ne
ne
Tělesná a duševní způsobilost.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
Ne (samotné prohlášení konkurzu není překážkou provozování živnosti). Překážka provozování živnosti vzniká podle § 8 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud byl na majetek fyzické či právnické osoby prohlášen konkurz, jen v případě prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že soud ukončil provozování podniku. Překážkou provozování živnosti je také (po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí) zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 8 odst. 2 živnostenského zákona).
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
Částečně. Zkoumá se pouze, zda byl fyzické osobě vysloven správním nebo soudním orgánem zákaz činnosti v oboru nebo příbuzném oboru živnosti.
ne
finanční způsobilost
ne
ne
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
ne
ne
další požadavky
ne
ne
Osvědčení o odborné způsobilosti