Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[251]
název regulované jednotky
Zpracování hodnocení rizika
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Odborný poradce zpracovává hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 14 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu oblasti lékařství, veterinárního lékařství, biochemie nebo mikrobiologie pro nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy; přírodních věd, zemědělství nebo lesnictví pro nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami; anebo přírodních věd, zemědělství nebo veterinárního lékařství pro nakládání s geneticky modifikovanými živočichy
požadovaná praxe
nejméně 5 let praxe v oboru, z toho alespoň 2 roky práce s geneticky modifikovanými organismy (do doby požadované dvouleté praxe se započítává i doba postgraduálního nebo doktorandského studia v příslušné oblasti týkající se nakládání s geneticky modifikovanými organismy)
bezúhonnost
(za bezúhonnou se pro účel tohoto zákona považuje osoba, která) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne