Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[247]
název regulované jednotky
Zpracovávání dokumentace a posudku
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Autorizované osoby mohou zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení podle §7 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a zpracovávat vyhodnocení.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského studijního programu (a to v oblastech vztahujících se k problematice posuzování vlivů na životní prostředí) a vykonání zkoušky odborné způsobilosti (znalost zákona a dalších právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, znalost právních předpisů z oblasti ochrany veřejného zdraví, územního plánování a stavebního řádu, znalost postupů zpracování dokumentů pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí, znalost přírodních a technických věd z hlediska vlivů činností na životní prostředí)
požadovaná praxe
nejméně 3 roky v oboru
bezúhonnost
Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin, který souvisí s autorizovanou činností podle zákona. Bezúhonnost se prokazuje předložením dokladu o bezúhonnosti, kterým je výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizinců obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má trvalé bydliště, nebo čestné prohlášení v případě, že stát, jehož je občanem, takový doklad nevydává.
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
úplata spojená se zkouškou odborné způsobilosti ve výši 3000 Kč