Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[238]
název regulované jednotky
Provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly je upraven ustanoveními § 61 a § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. a je definován následovně: „Technickobezpečnostním dohledem nad vodními díly (dále jen „dohled“) se rozumí zjišťování technického stavu vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jeho poruch. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla, měřením jeho deformací, sledováním průsaků vod, jakož i hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám. Součástí technickobezpečnostního dohledu je vypracování návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
Stanoveno odstupňovaně dle kategorie vodního díla: 1) VD I. kat.: VŠ technického směru se zaměřením na vodní hospodářství (nebo obdobné) 2) VD II. kat.: VŠ technického směru se zaměřením na vodní hospodářství (nebo obdobné) 3) VD III. kat.: VŠ technického směru se zaměřením na vodní hospodářství (nebo obdobné) nebo SŠ technického směru se zaměřením na vodní díla 4) pro zpracování posudků: VŠ technického směru se zaměřením na vodní hospodářství (nebo obdobné)
požadovaná praxe
Stanoveno odstupňovaně dle kategorie vodního díla: 1) VD I. kat.: min. 10 let při provádění TBD nad VD II. kat. – pro výkon TBD a zpracování posudků 2) VD II. kat.: min. 10 let při provádění TBD nad VD III. kat. – pro výkon TBD 3) VD III. kat.: VŠ min. 5 let při provádění TBD nad VD IV. kat. nebo min. 8 let při navrhování nebo provozování VD min. III. kat.; SŠ min. 8 let při provádění TBD nad VD IV. kat. nebo min. 10 let při navrhování nebo provozování VD min. III. kat. – pro výkon TBD
bezúhonnost
požaduje se její potvrzení výpisem z Rejstříku trestů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
odborné, personální a materiální vybavení, viz Metodický pokyn MZe - 23891/2021-15112