Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[234]
název regulované jednotky
Rostlinolékař
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Odborné rostlinolékařské činnosti, prováděné právnickou nebo fyzickou osobou na základě pověření. Činnosti jsou dané zákonem č. 326/2004 Sb.,: monitoring a průzkum škodlivých organismů rostlin včetně související diagnostiky, poskytování informací pro rozhodování v oblasti integrované ochrany rostlin, sledování účinnosti geneticky modifikovaných organismů využívaných v ochraně rostlin, hodnocení rezistence škodlivých organismů k přípravkům a k produktům geneticky modifikovaných organismů, hodnocení a přezkušování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin a monitoring nežádoucích vedlejších účinků přípravků na složky životního prostředí.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 81 až § 84 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání 1) magisterské v oboru rostlinolékařství, 2) doktorandské v oboru rostlinolékařství, 3) držitel vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochraně rostlin 4) absolvent programu celoživotního vysokoškolského vzdělávání rostlinolékařství vysokých škol s akreditovanými programy v oblasti zemědělství nebo přírodních věd určenými pro absolventy jiných akreditovaných programů
požadovaná praxe
v závislosti na druhu odborné činnosti nebo podnikání
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne