Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[222]
název regulované jednotky
Osoba provádějící kontrolu žadatele, ekologického podnikatele, výrobce nebo dodavatele ekologických krmiv nebo dodavatele ekologického rozmnožovacího materiálu
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Jedná se o činnost v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, kdy každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin apod.) podléhá speciálnímu kontrolnímu systému ekologického zemědělství, kdy vlastní kontrolu v dané provozovně vykonává inspektor ministerstvem pověřené kontrolní organizace. Osoba provádějící kontrolu ověřuje, zda byly použity povolené přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, a další pomocné látky v zemědělství, dále kontroluje podmínky krmení hospodářských zvířat, kontroluje dodržování podmínek pro ustájení zvířat, podmínky veterinární péče, označování zvířat. Dále kontroluje vedení evidence pro ekologické zemědělství, podmínky skladování a označování bioproduktů.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 29 odst. 2 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
Úplné střední odborné vzdělání v oboru zemědělství a lesní hospodářství nebo veterinární vědy a nejméně 5 let odborné praxe nebo vysokoškolské vzdělání příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.
požadovaná praxe
5 let v případě studia na ÚSO a nejméně 1 rok odborné praxe v případě studia na VŠ
bezúhonnost
požaduje se její potvrzení výpisem z Rejstříku trestů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
věk 21 let, řidičský průkaz sk. B, pracovní poměr u kontrolní organizace ekologického zemědělství